نصب و راه اندازی

تمامی خدمات مربوط به کمپرسور شامل :

  • ظرفیت سنجی و تعیین میزان مصرف هوای فشرده
  • طراحی و انجام پایپینگ
  • نصب و راه اندازی کمپرسور
  • انجام سرویس های دوره ای در قالب قراردادهای یکساله
  • اورهال و تعمیرات کمپرسور و تجهیزات مرتبط با هوای فشرده
  • ساخت مخازن استاندارد ، درایرهای تبریدی و جذبی 
  • تامین فیلترهای هوا و روغن و سپراتور ، پری فیلتر ، میکرو فیلتر ، فاینال فیلتر
  • ساخت تله آبگیر و …