۲۱ دی، ۱۳۹۶

خشک کن یا درایر

درایرها به دو دسته تقسیم می شوند. درایرهای تبریدی درایرهای جذبی درایرهای جذبی قادرند هوای فشرده با نقطه شبنم خیلی پایین تولید کنند (۲۰ـ تا ۷۰ـ درجه سانتی گراد). بخار آب موجود در سیکل هوای فشرده توسط نیروهای مولکولی جذب سطح مواد جاذب شده و باعث میگردد هوای فشرده خروجی از کمپرسور خشک گردد . […]

۵ تیر، ۱۳۹۶

روغن کمپرسور

کمپرسور برای کارکرد صحیح وحفظ روانکاری بین قطعات داخلی در حال حرکت خود ، مانند یک اتومبیل نیاز به تعویض روغن به طور منظم دارد . به این معنی که روغن کمپرسور بسیار مهمتر از عملیات هواسازی کمپرسور است. استفاده از روغن مناسب ، یکی از موارد بسیار مهم در کمپرسورهای صنعتی می باشد . روغن کمپرسور […]