خدمات

  • تامین و تجهیز کلیه قطعات اصلی و یدکی
  • انجام تعمیرات بروز و بستن قرارداد جهت سرویسهای دوره ای انواع کمپرسورها و تجهیزات هوای فشرده
  • انجام پایپینگ هوای فشرده
  • ظرفیت سنجی هوای فشرده